Yazım Kuralları

Makale Hazırlama

Dil: Türkçe, İngilizce

Derginin dili Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir.

Makale Türleri: Özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar.

Bununla birlikte, yazarlara çalışmanın yayılması için mümkün olduğunca özlü olmasını tavsiye ediyoruz.

Makale Formatı: Microsoft Word (DOC, DOCX)

Görsel Formatı: JPEG, PNG

Kaynak Gösterim Stili: APA7

Yazar Değişikliği: Yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir.

Yazım Kuralları:

 1. Gönderilen yazılar, derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.
 2. Çalışmalar, Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç, İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) ve Kaynakça şeklinde bir akışı takip etmelidir.
 3. Makale türündeki çalışmalar için 5.000-10.000 kelime, kitap değerlendirmesi ve doktora tez özeti türleri için ise Türkçe ve İngilizce metin için ayrı ayrı 2.500-7.500 kelime sınırı uygulanır. Herhangi bir yazının bu sınırı aşması hâlinde editör kurulunun vereceği karar geçerlidir.
 4. Başvuru esnasında 175-300 kelimelik Türkçe özet, İngilizce abstract ve en az beş Türkçe ve İngilizce anahtar kavram yazılmalıdır.
 5. Makaleler sayfamızda yer alan örnek şablona göre hazırlanmalıdır. Örnek şablon için tıklayınız.
 6. Çalışmalar, Microsoft Word programında en az 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak, önce 0 nk sonra 6 nk ve 1,0 satır aralığında, metinler Gentium Plus yazı tipinde 9,5 puntoda ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. Paragrafların ilk satırına ise 0,50 cm girinti eklenmelidir.
 7. Ana Başlık: 12 Punto, Özet ve Anahtar Kelime ve Atıf Bilgisi 10 Punto, Giriş, Sonuç Kaynakça ve 1. Derece Başlıklar 10,5 Punto, 2. ve 3. Derece başlıklar ise 10 Punto, metinler ise 9,5 Punto olarak hazırlanmalıdır.
 8. İngilizce Genişletilmiş Özet (extended abstract) 700-1000 kelime aralığında olmalıdır. İngilizce Genişletilmiş Özet sadece Türkçe makaleler için zorunludur. İngilizce makaleler için Türkçe Genişletilmiş Özet hazırlamak yazarın inisiyatifindedir.
 9. Dergiye gönderilen yazılar, Türk Dil Kurumu yazım kuralları esaslarına uygun olmalıdır.

Kaynak Gösterim Stili

Makaleler, APA 7 Atıf Sistemine göre hazırlanmış olmalıdır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Son Kontrol Listesi

 1. Derginin “Yazım Kuralları”, “Etik İlkeler ve Politikalar” ve “Yayın Politikaları” okundu.
 2. Makale “Makale Şablonu”na göre hazırlandı.
 3. Yazar Bilgi formu, Telif Hakkı Bildirim Metni ve Etik Beyan Formunu doldurularak ıslak imzalı şekilde hazırlandı.
 4. Eğer makale ile ilgili editörlere açıklanması/belirtilmesi gereken bir husus var ise, bu durum makale şablonunda etik beyan kısmında belirtildi.
 5. Makale MS Word formatında hazırlandı.
 6. Yazım kontrolleri ve son okuması yapıldı.
 7. Türkçe ve İngilizce başlık yazıldı.
 8. Makalenin Turnitin veya iThenticate ile intihal raporu alındı.
 9. Kaynaklar dergi kurallarına uygun bir şekilde hazırlandı.
 10. Tablolar için bilgilendirme tablonun üst kısımda yapıldı.
 11. Görseller için bilgilendirme görselin alt kısmında yapıldı.
 12. Çıkar çatışmasına dair bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde yazıldı.

Aşağıdaki öğelerin mevcut olduğundan emin olun:

 1. Yazar bilgileri eklendi.
 • E-posta adresi.
 • Kurum, fakülte vb. bilgiler.
 • Telefon numarası.
 1. Gerekli tüm dosyalar yüklendi.
 • Makale metni
 • Telif Hakkı Bildirim Metni
 • Yazar Bilgi formu
 • Etik Beyan Formunu
 1. Makale "yazım denetimi" ve "dilbilgisi denetimi" yapıldı.
 2. Kaynakçada adı geçen tüm referanslar metinde alıntılanmıştır ve bunun tersi de geçerlidir.

Makale Gönder

Yapılan başvurularda, çalışmanın sorumlu yazarının (corresponding author) hesabı kullanılmalıdır. Başvuru ile ilgili bütün yazışmalar dergi sistemi üzerinden gönderilen elektronik posta ile sorumlu yazara iletilmektedir.

Makale dosyasını yüklerken, çift körleme hakemlik sürecinden dolayı bu dosyanın yazarın kimliğini deşifre edecek herhangi bir unsur içermediğinden emin olun.

Ayrı Ayrı Yüklemeniz Gereken Dosyalar:

1)            Makale Tam Metni

Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır:

 1. Bu çalışmayı derginize göndermek için yetkiliyim/ortak yazarlar tarafından yetkilendirildim.
 2. Makale orijinaldir, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmamıştır, başka bir dergi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır ve mevcut herhangi bir telif hakkı veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemektedir.
 3. Makalenin editoryal olarak yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.
 4. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda yayıncının hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder(ler).
 5. Yazar(lar), makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt eder(ler).

 

Yazar Kılavuzu

 Yazarların Görev ve Sorumlulukları

 Yazarlık ve Katkıda Bulunma

Yazarlık, çalışmanın konseptine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Çalışmaya örneğin dil düzenlemesi gibi çok az katkıda bulunanlar varsa bunların teşekkür bölümünde belirtilmeleri gerekir. Sorumlu yazar, tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Editör yalnızca istisnai durumlarda makale gönderildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Tüm yazarlar bu tür herhangi bir ekleme, çıkarma veya yeniden düzenlemeyi kabul etmelidir. Yazarlar eser için ortak sorumluluk alırlar.

Yazar Değişikliği Talepleri

Yazar listesindeki yazar isimlerinin eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ancak makale kabul edilmeden önce ve ancak dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılabilir.

Böyle bir değişikliği talebi olursa Editör, sorumlu yazardan (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta), talep eder. Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır.

 Makale Yazımı

Orijinal araştırma makalesi kaleme alanlar, konuyu özgün bir şekilde ve nesnel bir tartışma ile ele almalıdır. Makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

 Özgünlük

Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.

Orijinal Kaynak Kullanımı ve Atıf Yapma

Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından emin olmalıdır. Üçüncü taraflarla konuşma, yazışma veya tartışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık ve yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

 Veri Erişimi ve Muhafazası

Yazarlardan, editör incelemesi için makalelerini destekleyen araştırma verilerini sağlamaları ve/veya derginin açık veri gereksinimlerine uymaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse, bu tür verilere kamu erişimi sağlamaya ve bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır. Dergimiz, araştırma verilerinin TÜBİTAK’ın Aperta Portalı'na yüklenmesini tavsiye etmektedir.

 Çoklu ve Eşzamanlı Yayın

Bir yazar aynı araştırmayı içeren makalesini birden fazla dergisinde yayımlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı davranıştır. Bir yazar, özet şeklinde yayınlanmış olması dışında, daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirilmek üzere sunmamalıdır.

 Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını

Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.  Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

 Çıkar Çatışması

Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

 Hata Bildirimi

Bir yazar yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, derhal dergiye bildirimde bulunmalıdır. Editör tarafından gerekli görüldüğü takdirde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için işbirliği yapmak da yazarın yükümlülüğüdür. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, editöre bilgi vermek de dahil olmak üzere editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.

 Görüntü Bütünlüğü

Bir görüntüde belirli bir özelliği geliştirmek, karartmak, taşımak, kaldırmak veya eklemek kabul edilemez. Yazarlar, dergi tarafından uygulanan grafik görseller için belirlenen politikaya uymalıdır.

Yazarların Katkıları/Authors Contributions

 • Veri Toplanması: Yazar-1 (%50), Yazar-2 (%50)
 • Veri Analizi: Yazar-1 (%60), Yazar-2 (%40)
 • Makale Gönderimi ve Revizyonu: Yazar-1 (%90), Yazar-2 (%10)
 • Çalışmanın Tasarlanması: Yazar-1 (%55), Yazar-2 (%45)