6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN ULUSAL TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDE SUNUMU: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8378638%20

Anahtar Kelimeler:

Televizyon, Ana Haber Bülteni, İçerik Analizi, Deprem Haberciliği

Özet

Son yıllarda yeni medya ortamları geleneksel kitle iletişim araçlarını arka planda bırakmış gibi görünse de geleneksel kitle iletişim araçlarından televizyon hala kitleler üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Kamuoyunun gündemini oluşturmasında da öne çıkan televizyon bireylerin düşüncelerini şekillendirmekte ve onlara rehberlik etmektedir. Televizyonun bu bağlamda da en önemli işlevlerinden biri bilgi ve haber vermedir. Haber bültenlerini oluşturan haberler de hedef kitlenin beklentilerine göre farklılık göstermektedir. Ancak bu değişkenlere rağmen bir olayın haberleştirilmesi için bir ya da birkaç haber değeri taşıması gerekmektedir. Bunlardan biri de olumsuzluktur. Temel haber değerlerinden biri olan olumsuzluk, birçok olaya haber olma potansiyeli yüklemektedir. Bu kapsamda asrın felaketi olarak adlandırılan ve ülkemizde büyük yıkımlara yol açan 6 Şubat 2023 tarihinde meydan gelen depremlerin ana haber bültenlerdeki sunumu bu çalışmanın temel çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmada 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde sunumu içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ulusal özel televizyon kanallarından Show TV, Star TV ve Kanal D amaçlı örneklemle seçilmiş ve bu kanalların ana haber bültenleri incelenmiştir. Araştırmada depremin gerçekleştiği günden başlanarak 5 gün boyunca analiz edilen televizyon kanallarının ana haber bültenlerine ilişkin haberin sırası ve içeriği, haber dilinde sık kullanılan sözcükler, haberde kullanılan görüntüler, haber aktörleri, haberin alt yazıları, müzik kullanımı ve abartı unsurlarına dair kategoriler oluşturulmuş, nicelik ve nitelik açısından önemli bulgular ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucu olarak deprem haberlerinin aktarımında bazı sözcüklerin (mucize, umut, acı, endişe, mutluluk, kıyamet, felaket vb.) öne çıkarıldığı görülmüştür. Deprem haberlerinin sunumunda müzik kullanımı ve kimi zaman da abartı unsurlarına rastlanılmıştır. Elde edilen bulgularla birlikte deprem haberlerinin dramatize edilerek sunulduğu ifade edilebilir.

Yayınlanmış

09/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Batur, M. (2023). 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN ULUSAL TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDE SUNUMU: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(6), 216–235. https://doi.org/10.5281/zenodo.8378638

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri