Tekno-Gösterinin Bir Örneği Olarak Yasak Elma Dizisi ve Sosyal Medyada “Dizi Kıyafetleri”

Yazarlar

  • Aysu Uğur Balcı .

Anahtar Kelimeler:

Tüketim, Televizyon, Dizi, Tekno-gösteri, Sosyal medya

Özet

Televizyon, gündelik hayatın vazgeçilmez bir aracı olarak kullanılmaktadır. Televizyon içeriğine yönelik eleştiriler genellikle kitleleri olumsuz etkileyecek durumlar üzerine yoğunlaşmıştır. Önemli bir kitle iletişim aracı olan televizyon, tüketim alışkanlıklarını etkilemektedir. Özellikle hikâye üzerine kurulu kurgusal diziler moda ve tüketim alanında izleyicileri yönlendirmektedir. Giyim, bir statü ve saygınlık göstergesi olmaktadır. Medya bu görüşü devam ettirerek anlatılarında modanın sembolik işlevini kullanmakta ve tüketimin devamlılığını sağlamaktadır. Ancak sosyal medyadaki moda avı ve tüketim bu tekno-gösteriyi yeni bir boyuta taşımıştır. “Dizi kıyafetleri” terimini oluşturan sosyal medya, televizyonun tüketim geleneğini devam ettirmiş ve hızlandırmıştır. Bu çalışma, diziler yoluyla yapılan tekno-gösterinin tüketimi pekiştirdiği varsayımından yola çıkmıştır. Bu bağlamda tekno-gösterinin bir aracı olarak Yasak Elma dizisi örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmada doküman incelemesi yapılmış, veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Dizideki kıyafet kullanımı, tüketim ve sosyal medyada oluşan dizi kıyafetleri algısı üzerine nitel bir çözümleme yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda dizinin moda tüketimini pekiştiren anlatılar kurguladığı ve sosyal medyada ses uyandırarak tüketimde yeni açılımlar yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Böylece televizyon ile başlayan tüketim imgesinin sosyal medya ile farklı bir boyuta ulaştığı görülmüştür.

Yayınlanmış

11/24/2021 — 11/26/2021 tarihinde güncellendi

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

Uğur Balcı, A. (2021). Tekno-Gösterinin Bir Örneği Olarak Yasak Elma Dizisi ve Sosyal Medyada “Dizi Kıyafetleri” . Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(2), 39–59. Geliş tarihi gönderen https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/29 (Original work published 24 Kasım 2021)

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri