TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA SİBER TAKİP ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8378628%20

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya, Stalk, Toplumsal Cinsiyet, Stalker, Israrlı Takip

Özet

Günümüzde internet kullanımının artması, bireylerin yaşamı algılama ve iletişim kurma biçimlerini de yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Bu bağlamda sosyal medya kullanımının artması ısrarlı takip (stalklamak) gibi olumsuz eylemlerde artışa neden olmaktadır. Stalklama; bireylerin internet, sosyal medya aracılığıyla veya fiziksel olarak düzenli bir şekilde takip edilmesidir. Israrlı takipte, stalker denilen takipçiler, birey hakkında bilgi toplamak için üstün bir çaba göstermektedir. Araştırmada sosyal medya üzerinde yapılan ısrarlı takip eylemi incelenmiş ve online anket yöntemiyle mağdur olan ve olmayan bireylerin görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmadaki veriler online ankete gönüllü olarak katılan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan 437 kullanıcıdan elde edilmiştir.  Çalışma sonucunda ankete katılan bireylerin cinsiyetlerine göre “stalk” kavramının anlaşılması ve uygulanmasının farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Katılımcılar cinsiyetlerine göre siber takip kavramını zihinlerinde farklı şekillerde algılamakta ve tanımlamaktadır. Ayrıca kadınlar, erkeklere göre stalk eylemlerine daha hassas yaklaşıp suç unsuru olarak görmektedir.

Yayınlanmış

09/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Şenses, Özge, & Aydoğdu Karaaslan, İlknur. (2023). TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA SİBER TAKİP ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(6), 185–215. https://doi.org/10.5281/zenodo.8378628

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri