Etik İlkeler ve Politikalar

Yayın Politikası

Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 2021 yılından itibaren yayınlarına devam etmekte ve yayın etiği ile ilgili ulusal ve uluslararası en yüksek standartlara uymayı taahhüt etmektedir. Bu standartları yakalama bakımından dergimizde, Committee on Publication Ethics (COPE) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları ile Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)’un tavsiyeleri dikkate alınmaktadır.

Türkiye Medya Akademisi Dergisi, Şubat ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Şubat sayısına makale göndermek isteyen yazarlar için son tarih 31 Ocak; Eylül sayısı için ise 30 Ağustos’tur.

Dergimizde, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış araştırma makalesi, derleme, çeviri, olgu sunumu, kitap eleştirisi ve bildiri olmak üzere bilimsel ve özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergimizin her bir sayısında 5’i geçmemek kaydıyla doktora ve yüksek lisans tezinden türetilmiş yayınlara da yer verilmektedir. Bu durum yazarlar tarafından çalışmanın ilk sayfasında belirtilmelidir.

Editörler tarafından YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, 4. Madde’sinde belirtilen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler tespit edildiği taktirde makale incelemeden geri gönderilir. Bu eylemlere devam etme teşebbüsünde bulunan yazar(lar)a ise belli bir süre ambargo uygulanabilir.

Hakemlik Süreci

Türkiye Medya Akademisi Dergisi (TÜMADER), kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Kör hakemlik, akademik yayınların kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir süreçtir. Makalelerin etik standartlara bağlı kalarak yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bu yöntemde, süreç çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Çift körleme yöntemi gereğince yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Türkiye Medya Akademisi Dergisi (TÜMADER) gönderilen yazılar, editör tarafından ilgili alan editörüne gönderilir. Alan editörü ise yazıyı o alanda uzman olan en az iki hakeme gönderir.

İntihal Politikası

Hakem değerlendirmesine sunulmadan önce tüm makaleler için “Turnitin” ya da “iThenticate” programlarından alınan benzerlik raporu yazar tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Raporu, Telif Hakkı Devir Formuyla birlikte sisteme yüklenmelidir. Dergimiz benzerlik oranı üst sınırını %15 olarak belirlemiştir. Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen makalelerin benzerlik oranları kontrol edilmekte ve %15’ten yüksek benzerlik raporuna sahip olan yayınlar editör tarafından reddedilmektedir. Ayrıca, yazar(lar)ın, izin alması gereken durumlarda izin almadığı, yanlış/yanıltıcı bildirimde bulunduğu gibi etik olmayan durumların tespit edilmesi durumunda yazara bilgi vererek makale yayından çıkartılmaktadır.

Açık Erişim Politikası

Türkiye Medya Akademisi Dergisi (TÜMADER), sahip olduğu tüm içeriği okurlara, yazarlara, hakemlere ve okurların dahil olduğu kurumlara ücretsiz olarak sunmaktadır. Adı geçen kişi ve kurumlar, ticari amaçla kullanım haricinde, makale yazarından ya da yayıncıdan izin almadan dergide yayınlanan makaleleri arayabilme, okuyabilme, kopyalayabilme, indirebilme ve link sağlayabilme imkanına sahiptir. Belirlenen politika, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tarafından belirlenen açık erişim tanımıyla uyumludur. Ayrıca Türkiye Medya Akademisi Dergisinde yayımlanan makaleler Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş (CC BY-SA)  4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanmaktadır.

İfşa ve Çıkar Çatışmaları

Yayın politikamız gereğince “Yazar(lar) Bilgi Formu”nda yer alan yazarlar arasında bir çıkar çatışmasının olup olmadığı ve finansal bir destek alınıp alınmadığına dair soruların cevaplanması zorunludur. Okuyucuların yazarlar arasında var olan çıkarları bilmesini ve editörler tarafından sürecin tarafsız bir şekilde yürütülüp tamamlanmasına önem gösteriyoruz. Bu nedenle yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerde gerçek anlamda katkı sağlayan kişilerin isimleri yazılmalıdır. Makale hazırlık sürecinde, verilerin toplanması esnasında ve sonuçların yorumlanması kısmında herhangi bir çıkar çatışması söz konusu ise bu açık bir şekilde ifade edilmelidir.

Editör, yazarlar ve hakemler tarafından olası çıkar çatışmalarının ifşa edilmesiyle ilgili ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyelerini uygulamalıdır.

Politik ve Ticari Kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Ücret Politikası

 • Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.
 • Derginin tüm giderleri Türkiye Medya Akademisi tarafından karşılanmaktadır. Dergimiz tarafından makale gönderimi, makale yayını, makale süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere hiçbir ad altında ücret talep edilmemektedir. Yayın politikalarımız gereğince hiçbir sponsorluk ve reklam anlaşması da kabul edilmemektedir.

Şikayet Prosedürü

Editörler, yazar, hakem veya okuyuculardan gelen her türlü şikayeti titizlikle incelemekle yükümlüdür. Ayrıca bahse konu şikayet ile ilgili sonucu şikayet sahibine açık bir şekilde bildirmektedir. Şikayetler, doğrudan info@turkiyemedyaakademisi.com e-posta adresine gönderilmelidir. Editör, şikayetlerle ilgili COPE (Committee on Publication Ethics) akış şemasında belirtilen prosedürü takip eder.

Ek veya Özel Sayı Yayımlama Politikası

Dergimizde Yayın Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez ek/özel sayı yayımlanabilir. Standart yayın süreci ile ek/özel sayı yayın süreci arasında herhangi bir farklılık yoktur.  

Düzeltme, Geri Çekme ve Endişe İfadesi

Çeşitli nedenlerden dolayı yayınlanan yazıların içeriklerinde bazı küçük düzenleme yapılması gerekebilir ya da büyük hatalar söz konusu olduğunda yazının geri çekilmesi gibi istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bu ve benzeri durumlarda COPE ve ICJME tarafından belirlenen tavsiyeler dikkate alınır.

Kişisel Verilerin Korunması

Türkiye Medya Akademisi Dergisi’nde yer alan tüm veriler (isim, elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler vb.) yalnızca derginin bilimsel çalışmaları için kullanılır. Bu veriler, üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve başka bir amaç için kullanılmaz.

Gizlilik Politikası

Türkiye Medya Akademisi Dergisi’ne gönderilen tüm yazılar gizli belge olarak kabul edilmekte ve yazar(lar)ın izni dışında hiç kimse ile paylaşılmamaktadır.  Editörler sadece, çalışma ile ilgili ciddi suistimal şüphesi olduğu takdirde yazarın izni olmaksızın yazıyla ilgili bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Etik Kurul İzni

Etik kurul izni gerektiren araştırmalar, anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmaları kapsamaktadır:

 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.

Sonuç olarak dergimize gönderilecek çalışmalarda “anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma” için, çalışmaya başlamadan önce çalışmanın yapılmasına izin verildiğine dair Etik Kurul Kararı alınmalı ve bundan sonra çalışma tamamlanmalıdır.

 

Yayın Etik İlkeleri ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Yazar(lar):   

 1. Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu, düşünce, öneriler ve kaynakların doğruluğunu ve makalede intihal yapılmadığını;
 2. Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
 3. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
 4. Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
 5. Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;
 6. Telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Türkiye Medya Akademisi Dergisi (TÜMADER) ile dergi editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu kabul eder.
 7. Yazar(lar), kendi eser(ler)i üzerinde telif hakkına sahiptir ancak yazının ilk kez yayınlanma hakkı TÜMADER’e aittir; makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir.
 • Dergide yayınlanan makalelere telif hakkı ödenmez.

Editörlerin Sorumlulukları

Türkiye Medya Akademisi Dergisi editörleri, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan “Code Of Conduct And Best Practice Guidelines For Journal Editors” rehbere göre hareket etmektedir.

Hakemlerin Sorumlulukları

 • Hakemler kendilerine yönlendirilen makaleyi tarafsız bir şekilde ve gizlilik esasıyla değerlendirmelidir.
 • Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları, kör hakemlik gizliliğine riayet edebilecekleri ve makaleye dair detayları her şekilde gizli tutabilecekleri makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler.
 • Hakemler, çıkar çatışması veya çıkar birliği olan durumlarda makaleyi değerlendirmeyi reddetmelidir.
 • Hakemler bir çalışmayı değerlendirmeyi kabul ettiklerinde, kendilerine tanımlanan süre zarfında çalışmayı değerlendireceklerini beyan etmiş olur. Aksi bir durumda editörlere bilgi vermeleri beklenmektedir.
 • Hakemlerin kararlarını gerekçelendirerek bildirmeleri beklenmektedir. Bu durum hem akademik çalışmaların gelişimi hem de yazarın çalışması ile nihai kararın gerekçelerini bilmeleri açısından önem taşımaktadır.
 • Makalenin akademik niteliğini artırmak maksadıyla, hakemlerin düzeltme önerileri yazarlara iletilir ve hakemlerin talep etmeleri halinde, yazar tarafından yapılan düzeltmeler hakeme iletilir.
 • Hakemler yazarları kendi yayınlarına atıf yapmaya zorlayamazlar.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.